Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden KinderFocusCentrum Nederland

1 Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het KinderFocusCentrum Nederland (hierna te noemen KFCNL) en opdrachtgever (verder te noemen deelnemer) van trainingen, workshops, seminars en andere vormen van onderwijs (hierna te noemen onderwijs).

2. Totstandkoming overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand doordat de deelnemer het inschrijf formulier via de website heeft verstuurd en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. Na deze digitale aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestigingsbrief aangaande het onderwijs waarvoor is ingeschreven en een factuur. De aanmelding is definitief wanneer de deelnemer het inschrijfgeld heeft voldaan.

3. Optie

Het is mogelijk een optie te nemen . Er wordt dan een plaats in het onderwijs gereserveerd. Deze reservering is tot vier weken voor aanvang van het onderwijs geldig. Loopt het onderwijs  eerder vol, dan wordt contact opgenomen met de deelnemer.

4. Wachtlijst

Is op het moment van de aanmelding de opleiding volgeboekt, dan wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht. Zodra er plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste deelnemer benaderd.

5. Betaling

Na verzending van het digitale inschrijfformulier via de website ontvangt de deelnemer een factuur plus een brief  van deelname voor het onderwijs waarvoor is ingeschreven. De inschrijving is definitief zodra de deelnemer het inschrijfgeld heeft voldaan.  Betaling vindt  plaats binnen 14 dagen. In overleg is een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat de deelnemers niet van de verplichting de volledige onderwijskosten te voldoen. Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden. Cursusmateriaal en verplichte literatuur is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de aanbevolen literatuur.

6. Annulering

Annulering kan uitsluitend schriftelijk of via email plaatsvinden. De deelnemer heeft  gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden. Indien van het bovenstaande geen gebruik is gemaakt gelden de volgende regels:

-Annulering tot aan een maand  voor de start datum:   € 25 administratiekosten

-Annulering tot aan een week van te voren 50% van de onderwijskosten.

-Annulering korter dan 1 week voor de start:    100% van de onderwijskosten.

Als de deelnemer na de eerste onderwijsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan het onderwijs deelneemt, betaalt de deelnemer de volledige deelname kosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.  De deelnemer kan zich voor de duur van het gehele onderwijs laten vervangen door een ander, mist deze aan de toelatingseisen voldoet. KFCNL heeft het recht om met duidelijke opgave van redenen het onderwijs te annuleren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan het KFCNL betaalde bedrag. Bij annulering en recht op retour van de betaling, wordt het bedrag binnen een maand op uw rekening teruggestort.

7. Aansprakelijkheid

KFCNL spant zich in om naar beste inzicht en vermogen het onderwijs uit te voeren. KFCNL is slechts aansprakelijk voor schade veroorzakend feit waarbij een opvolgende reeks feiten als een feit worden beschouwd. KFCNL is niet aansprakelijk indien de mogelijkheid bestaat een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.  Deelnemers betreden de ruimtes van het KFCNL op eigen risico. KFCNL is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan het onderwijs.

8. Vertrouwelijkheid

Door deelnemers verstrekte informatie wordt door KFCNL vertrouwelijk behandeld. Deelnemers behandelen de verstrekte informatie van de opleidingen vertrouwelijk. Het auteursrecht van door KFCNL uitgegeven brochures, opleidingsscripts, sheets, en andere schriftelijke materialen berust bij KFCNL. Uitgegeven materiaal is eigendom van de deelnemer. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KFCNL zullen door de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.